Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Головна сторінка
 

 Про Енциклопедію

 
​  
1.jpg

Енциклопедія  державного управління  – фундаментальне наукове видання, яке започаткувало  формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні.
 
 Енциклопедія презентує понятійну систему термінів з теорії і практики державного управління. Це унікальне видання є першою в Україні широкомасштабною спробою селекції, структуризації та інтеграції наукових знань з державного управління. Цінність наукової розробки полягає в тому, що вона інтегрує в собі світове державно-управлінське знання і адаптує його до реалій державного управління в Україні.
 
 Видання Енциклопедії є закономірним етапом розвитку галузей науки і освіти “Державне управління”, що сприяє вирішенню багатьох суперечливих питань теорії і практики державотворення, формуванню тезауруса державно-управлінської науки, упорядкуванню її понятійно-кате-горіальний апарату.
 
 Головне призначення Енциклопедії – сприяння розвитку державності, підвищення ефективності державного управління та місцевого самоврядування в Україні, формування високого рівня адміністративної культури державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, розширення їх знань з питань державотворення.
 
 Підготовка Енциклопедії є результатом праці великого колективу українських учених, ключова роль у підготовці якої належить провідним науковцям і науково-педагогічним працівникам Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) та її Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональним інститутам.
 
 Загальний обсяг Енциклопедії становить 5202 стор., вона містить 3066 енциклопедичних статей, над змістом яких працювало 713 авторів. 
 Архітектоніка Енциклопедії відображає ключові напрями розвитку не лише галузі науки «Державне управління», але й практики державного управління, розвитку місцевого самоврядування, державної служби, процесів глобалізації та європейської інтеграції. Енциклопедія є досить повною термінологічною системою, якою зручно користуватися в науковій та освітній діяльності, оскільки її статті згруповані тематично за томами, що значно полегшує пошук потрібної інформації.
1_1.jpg
Том 1: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ /наук.-ред. колегія: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. Містить 481 термінів.
 Том перший окреслює предметне поле та теоретичні проблеми розви-тку галузі науки «Державне управ¬ління», її концептуальні досягнення; розкриває термінологічну систему теорії державного управління як цілісного міждисциплінарного наукового знання про сутність, становлення і розвиток феномену державного управління. У ньому з’ясовуються специфіка об’єкта теорії державного управління, функції цієї теорії, висвітлюються закономірності функціонування та розвитку сукупності явищ, якими описуються і пояснюються теоретичні системи державного управління.
 
 
1_2.jpg
 Том 2: МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011.
 До тому увійшло 437 термінів. Архі¬тектоніка термінологічної системи тому містить три групи термінів. Перша група об’єднує статті, що розкривають зміст поняття «методологія державного управ¬ління», її теоретико-філософську основу, принципи державного управління. Друга група інтегрує методи наукових дослі¬джень та практики державного управління. До третьої групи входять механізми і технології державного управління. Розкрито сутність сучасних проблем з мето¬дології державного управління; її фундаментальні напрями, наукові положення, базові знання та інноваційні здобутки управлінської практики.
 
1_3.jpg
Том 3: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011.
 Цє перше в Україні енциклопедичне видання з вітчизняної історії державного управління. Статті цього тому сприяють формуванню комплексного уявлення про історію українського державотворення, функціонування та розвиток державно-управлінських систем на теренах Укра¬їни, що є вкрай актуальним та важливим, оскільки вивчення історичного досвіду дозволяє краще зрозуміти причини сучасних проблем у державному управлінні в Україні.
 У третього томі Енциклопедії, представлено 436 термінами, які охоплюють основні явища, процеси та події в галузі державного управління у всі періоди вітчизняної історії, починаючи від стародавніх часів.
 Значна увага приділена висвітленню різних аспектів державотворення та державного управління в Київській Русі, зокрема еволюції форми цієї держави, становленню і розвитку її військових та управлінських структур, висвітленню суспільно-політичного життя й основним державним реформам того періоду.  Описано також суспільно-політичний устрій та особливості управління в Га¬лицько-Волинському князівстві, що стало головним продовжувачем руських політичних і культурних традицій.
 Низка статей присвячена функціонуванню та розвитку державних інститутів козацької держави.
 Окремим блоком подана інформація стосовно державного управління на українських землях, що перебували у складі інших держав, передусім Російської імперії та Речі Посполитої.
 Історіографія державного управління включає також відомості про політичних і державних діячів, що працювали в різні історичні періоди, видатних особистостей різних країн, які походили з українських земель.  Окремо подані статті про українських мислителів, діячів культури, науковців, зокрема, представників новітньої галузі науки «Державне управління»
 
 
1_4.jpg

 Том 4: ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : М.М. Іжа (співголова), В.Г.Бодров (співголова) та ін. – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 648 с.
 322 енциклопедичних статей, розміщених у четвертому томі в алфавітному порядку, розкривають багатогранні аспекти державної політики з точки зору державотворчої, економічної, соціальної, гуманітарної сфер та інститутів громадянського суспільства.
 Соціальний запит на вдосконалення галузевого управління в Україні спонукав авторів до наукового узагальнення досвіду державної, політичної та управлінської практики в різних сферах життєдіяльності.
 Висвітлює термінологічну систему, що відображає сучасний стан і перспективи розвитку галузе¬вого управління в Україні як важливої складової  галузі науки «Державне управління», різних аспектів формування державної політики та реалізації її стрижневих функцій у цій сфері, зокрема через діяльність органів виконавчої влади й інших суб’єктів державного управління.
 Особливістю змісту четвертого тому у загальній структурі Енциклопедії є потреба в уніфікованому розумінні понять, термінів, які широко використовуються в нормативно-правових актах, в різних аспектах розроблення, здійснення державної політики та відображають сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної науки державного управління, його відповідність світовому рівню.
 
1_5.jpg
 Том 5: ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Х.: Вид.-во ХарРІДУ “Магістр”, 2011. – 408 с.
 П’ятий том містить понад 271 енциклопедичних статей, які розкривають фундаментальні поняття теорії та практики регіонального управління та місце¬вого самоврядування, моделі їх співвідношення і механізми взаємодії, взаємо¬залежності державного і регіонального управління, місцевого самоврядування, історію їх становлення і розвитку в Україні.
 Розкрито понятійно-категоріальний апарат даного тематичного напряму як цілісну систему, що складається з офіційно прийнятих у науці “Державне управління” дефініцій з точним формулюванням змістової сутності кожної з них та зазначенням співвідношення з іншими поняттями, явищами, процесами. У томі подано терміни в закінченій формі, що є засобом спілкування та обміну інформацією в усіх сферах життєдіяльності. Том охоплює не всі можливі надбання науки та практики, однак він унормо-вує основні, причому певну частину -вперше.
 У томі виокремлено основні тематичні складові, що існують у сучасній практиці територіального управління, а саме: державна регіональна політика; регіональне управління і регіональний розвиток; адміністративно-тери¬торіальний устрій; місцеве самоврядування; місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; сталий розвиток території; місцеві бюджети; місцеві вибори; територіальна громада тощо. Автори орієнтувались не тільки на вітчизняні здобутки, але й на досягнення світової думки, принципи і по¬ложення «Європейська хартія місцевого самоврядування», залишаючи також можли¬вість для подальших наукових пошуків.
 
 
 
1_6.jpg

Том 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА / наук.-ред. колегія : С.М.Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 524 с.
 У шостому томі – близько 333 статей, які розкривають зміст основних понять і термінологічних словосполучень теорії і практики державної служби як інституту системи державного управління та дер¬жавної кадрової політики. Особлива увага приділена ключовим поняттям з організа¬ції, функціонування та розвитку державної служби, її ролі та місця в суспільно-полі¬тичній та економічній системах, на основі яких побудована логічна структура тому.  Значне місце відведено управлінській, професіологічній, соціологічній, політо¬логічній, філософській термінології та об¬ластям професійних і наукових знань, які пов’язані з питаннями добору, оптимальної розстановки, професійного використання та навчання, мотивації кадрів.
 Він містить також статті, які допомагають осягнути істо¬ричний контекст формування кадрової політики та системи державної служби в Україні, з’ясувати їх інституційну структу¬ру та законодавчу базу, познайомитись із вченнями, які зроби¬ли суттєвий внесок у розвиток наукового знання про державну службу і кадрову політику.
 Вміщений у томі шостому матеріал стане у нагоді праців¬никам сфери державного управління та сфери місцевого са¬моврядування в осягненні смислу і глибини термінологічної системи галузі знань з державного управління та практики управлінської діяльності, вітчизняним вченим – при проведен¬ні теоретико-методологічних досліджень з проблем державної служби та кадрової політики держави, суб’єктам законотвор¬чої діяльності – в розробленні відповідних законодавчих актів, слухачам навчальних закладів системи підготовки, перепідго¬товки та підвищення кваліфікації державних службовців і по¬садових осіб місцевого самоврядування – в отриманні знань та інформації з широкого спектру питань, які відносяться до ін¬ституту державної служби та кадрової політики, а також усім, хто серйозно цікавиться теорією державної служби та кадрової політики.
 
1_7.jpg Том 7: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. – 2011. – 764 с.
 Сьомий том містить 495 фундаменталь¬них понять із сфери державного управлін¬ня в умовах глобальної та європейської інтеграції. У томі акцентується увага на економічних, правових, інституційних та соціальних системах як основі держав¬ного управління, що поєднує елементи структурних та функціональних виявів в окремих державах та їх інтеграційних формуваннях і має глобальний, наднаці¬ональний, національний, регіональний та місцевий рівні.
 Досліджуючи державне управління як багатовимірне й комплексне явище гло¬балізаційного та євроінтеграційного про¬цесів, автори сьомого тому виходили з того, що воно базується на соціально-економічних системах як дер¬жав-членів Європейського Союзу, так й інших держав, об’єднаних в інтеграційні формування, котрі успішно функціонують у різних частинах світу.
 Особливістю сьомого тому Енциклопедії є тематична добірка її змісту, яка якісно вирізняється з-поміж традиційно усталених підходів до досліджень вітчизняними та зарубіжними науковцями як державно-управ-лінської проблематики, так і сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних явищ і процесів. У томі виокрем¬лено тематичні пласти реалій, що існують у сучасній практиці державного управління в умовах глобалізації та європейської інтеграції, які відображають: глобалізаційні виклики, глобальну демократію, глобальну державу, глобальну інтеграцію, глобальне урядування, глобальну політичну реструктуризацію, європейські цінності державного управління, європейський адміністративний простір, європейські принципи державного управ¬ління тощо.
 Матеріали, наведені в сьомому томі, є корисними для подальших теоретичних розробок з питань теорії державного управління загалом та глобалізації і європейської інтеграції зокрема, що у свою чергу має важливе значення для ефективних управлінських дій з боку національних органів державної влади щодо адаптації на¬ціональної системи державного управління до європейських і світових стандартів.
 Зазначені матеріали розра¬ховані на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів і докторантів, а також на всіх причетних до здійснення процесу європейської інтеграції України.
 
 
 
1_8.jpg
 Том 8: ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ / наук.ред.колегія: В. С. Загорський (голова), С.О. Телешун (співголова) та ін. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.
 Це перше в Україні фундаментальне ви¬дання, основне завдання якого – ґрунтовно представити максимально повний, всебічний і системний понятійно-категоріальний апарат публічного врядування, включаючи принци¬пово нову термінологію світової та європей¬ської практики демократизації державного управління і публічного адміністрування.
 Том Енциклопедії охоплює 291 тер¬мін, які відображають основні сегменти суспільної реальності та різні аспекти де¬мократичного врядування: суспільство і соціальний розвиток; громадянське суспільство та громадська участь; аналіз політики; політичний плюралізм і пред¬ставництво інтересів; політична влада, держава, політична система та політичний режим; демократія і процес демократиза¬ції; правова держава і конституціоналізм; державно-територіальний устрій; форми державного правління (моделі врядуван¬ня); взаємодія владних інституцій; партії і вибори; політичний та управлінський процес і публічне урядування; прийняття рішень, управлінські технології і публічне адміністрування; свідомість, цінності та ідеологічні доктрини; засоби масової ін¬формації.
 Матеріали Тому розраховані на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, на¬уковців, викладачів, магістрів, аспірантів і докторантів, на всіх, кого ці¬кавлять багатогранні процеси розбудови демократичного врядування в Україні
 
 
  
Призначення.
 Енциклопедія відіграє важливу роль, як у вирішенні складних практичних проблем державотворення, так і у щоденній роботі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечуючи інформацію для їх освітньої підготовки та творчої самореалізації, підвищуючи їх професійну культуру, а також сприяючи подальшим дослідженням у галузі теорії та практики державного управління.
 Видання розраховане на широке коло спеціалістів, які цікавляться питаннями історії державного управління в Україні, науковців і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, посадовців органів державного управління та органів місцевого самоврядування.
 Енциклопедія сприятиме задоволенню потреб науковців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також викладачів, слухачів і студентів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, інших вищих навчальних закладів.
 
 

 Посилання

 
  Національна академія державного управління при Президентові України