Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

:

Головна сторінка
 

 Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

 
​​
КАФЕДРА СТВОРЕНА ШЛЯХОМ ОБ'ЄДНАННЯ КАФЕДРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА КАФЕДРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 27 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

 

Сайт кафедри


 
​    
​    
    Місією кафедри є формування у випускників Національної академії знань, умінь, навичок та стратегічного мислення, необхідних при виконанні управлінських функцій, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України та сприянням процесу європейської інтеграції шляхом модернізації системи державної служби згідно з європейськими стандартами державного управління.
 
      Шляхами досягнення місії є:
 • організація та безпосередня участь у підготовці управлінців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "державне управління у сфері національної безпеки";
 • поглиблена (через спеціалізації) підготовка випускників Національної академії до виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та реалізацією політики євроінтеграції у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації з питань державного управління у сфері європейської інтеграції та забезпечення національної безпеки, а також проведення відповідних фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • участь в експертно-аналітичному супроводі діяльності органів державної влади щодо забезпечення національної безпеки та впровадження європейських стандартів у державне управління.
 ​​

​Основні результати навчально-методичної роботи кафедри

 • Підготовлено понад 600 фахівців-управлінців з освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", здатних виконувати функції та завдання прямо або опосередковано пов'язані з реалізацією процесів євроінтеграції України та забезпеченням національної безпеки у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави.
 • Підготовлено понад 50 робочих навчальних програм.
 • Видано навчально-методичні матеріали загальним обсягом понад 1000 друк.арк.
Основні напрямки наукових досліджень кафедри 
 • Оцінювання ефективності державного механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції.
 • Україна у глобалізованому світі. Новітні виклики у відносинах України та ЄС.
 • ​​Розробка методик реагування на виклики, небезпеки та загрози національній безпеці держави.
 • Пошук шляхів удосконалення системи державного управління забезпеченням національної безпеки України.
 • Підготовка рекомендацій органам державної влади і місцевого самоврядування щодо реалізації політики забезпечення національної безпеки.
 • Теоретичні та практичні аспекти оцінювання ефективності державного механізму реагування на виклики та загрози національній безпеці України.
 • Обгрунтування концептуальних та організаційно-правових засад розробки паспортів загроз національній безпеці України.

Міжнародне співробітництво 

​    Кафедра підтримує творчі зв'язки з Міжнародним антитерористичним та антикримінальним комітетом (м.Берлін), Міжнародною громадською організацією "Антитерористична єдність", Міжнародним науково-дослідним та навчальним центром з проблем міжнародної та національної безпеки ім. Дж. Маршала (Німеччина), Міжнародною Поліцейською асоціацією (Інтерпол), Офісом зв'язку НАТО в Україні.
  Кафедра співпрацює з департаментом адаптації законодавства Міністерства юстиції України, Представництвом Європейської комісії в Україні, Білорусі та Молдові і Посольстві Франції в Україні, Дипломатичною академією МЗС України.
   Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні відеоконференцій, на яких обговорюються актуальні питання європейської інтеграції з експертами з Франції, Словаччини, Латвії, Литви та Німеччини, залучаються до міжнародних проектів.

  
 
 

Науково-експертна та консультативна підтримка органів управління 
 
​​   Працівники кафедри постійно беруть активну участь у роботі науково-експертних рад і комісій центральних органів державної влади; здійснюють експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненням і запитами Адміністрації Президента, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України. 
  Протягом 2005-2014 рр. науково-педагогічний склад кафедри залучався до розробки проектів Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України, а також стратегічного аналізу загроз національній безпеці України. Зокрема, у 2014 році на замовлення РНБО України колективом кафедри було виконано наукове дослідження на тему "Концептуальна методика оцінки загроз державі у внутрішньополітичній сфері". 
   Впродовж 2014 року викладачі кафедри взяли участь у двох Парламентських слуханнях та залучалися до роботи у комітетах Верховної Ради України, зокрема у Комітеті з питань національної безпеки та оборони та Комітеті з питань інформатизації та інформаційних технологі​й.
   
         
 
Спеціальність 8.15010004 
 
"Державне управління у сфері національної безпеки"
 
​   
 
   Сучасна динаміка суспільних процесів в Україні й світі зумовлює необхідність формування більш ефективної системи державного управління національною  безпекою. Тому в 2008 р. в Україні введена нова спеціальність "Державне управління у сфері національної безпеки" за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр". Провідною кафедрою щодо підготовки фахівців за цією спеціальністю є кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою. 
   Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

   Нормативні дисципліни
 • Історія українського державотворення
 • Публічне управління
 • Основи права в управління
 • Політика і управління
 • Економіка і фінанси
 • Державна політика в соціогуманітарній сфері
 • Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки
 • Геополітични аналіз та прогнозування
 • Методи державного реагування на загрози національній безпеці України
 • Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій
 • Державне управління процесами інтеграції України в європейські та євроатлантичні системи безпеки
 • Державна політика забезпечення обороноздатності України
 • Інформаційне забезпечення політики національної безпеки
   Дисципліни спеціалізацій (які обираються слухачами самостійно)

Спеціалізація "Державна політика та механізми забезпечення політичної безпеки"
 • Концептуальні та інституційні засади забезпечення політичної безпеки
 • Економічні, соціальні та гуманітрані виміри політичної безпеки
 • Інформаційно-аналітичне супроводження та прогнозування в інтересах політичної безпеки
 • Державне реагування на загрози політичній безпеці
Спеціалізація "Стратегічне управління у сфері національної безпеки"
 • Концептуальні та організаційно-правові засади стратегічного управління у сфері національної безпеки
 • Стратегічний аналіз та прогнозування в системі стратегічного управління у сфері національної безпеки
 • Організаційно-правові засади та методологія стратегічного планування забезпечення національної безпеки України
 • Антикризове стратегічне управління у сфері національної безпеки 
 Спеціалізація "Державна політика та механізми забезпечення економічної безпеки"
 • Концептуальні та інституційні засади державної політики забезпечення економічної безпеки
 • Соціально-гуманітрані та політичні основи забезпечення економічної безпеки
 • Організаційно-правові основи та методологія стратегічного планування забезпечення національної безпеки України
 • Антикризове стратегічне управління у сфері національної безпеки
 • Державна політика та механізми забезпечення енергетичної безпеки
Факультативні дисципліни
 • Глобальні проблеми міжнародної політики
 • Енергетична безпека та енергоефективність реального сектору економіки
 • Державне управління у сфері забезпечення енергетичної безпеки
 • Інформаційно-психологічна безпека людини
 • Інформаційний тероризм у сучасному супільстві
 • Концептуальні засади та організаційно-правові механізми протидії етнічному та релігійному екстремізму
 • Сепаратизм: політологічний аналіз та наслідки для національної безпеки
 • Методи попередження, локалізації та ліквідації наслідків терористичних атак
 • Історія та сучасний стан оборонних відносин
 • Зовнішньоторгівельна політика та економічні війни
 • Управління міжанродними проектами

 Випускники  Національної академії, які успішно її закінчують за спеціальністю "Державне управління у сфері національної безпеки", є гідними претендентами на заміщення посад І-ІV категорій в Адміністрації Президента України, секретаріатах Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, центральних органах виконавчої влади, Національному інституті стратегічних досліджень, обласних державних адміністраціях та інших установах і закладах, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпекиНа знімку ліворуч: Секретар РНБО України (1996-1999, 2006 рр.), Радник Президента України з питань національної безпеки (1999-2000), Радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень 
(з 2014 р.) доктор технічних наук, професор, Академік НАН України Горбулін Володими Павлович
На знімку праворуч: 
державний службовець 3-го рангу, полковник запасу, заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор 
Ситник Григорій Петрович

 

Окрім того, професорсько-викладацький склад кафедри здійснює навчально-методичне забезпечення викладання низки навчальних дисциплін при підготовці фахівців-управлінців за спеціальностями "Державне управління", "Публічне адміністрування", "Управління суспільним розвитком", "Парламентаризм та парламентська діяльність".

Нормативні дисципліни, які викладаються за вказаними спеціальностями
 • Концептуальні засади взаємодії політики та управління (спеціальність "Державне управління")

 • Політика європейської інтеграції (спеціальність "Державне управління")

 • Європейська інтеграція (спеціальність "Управління суспільним розвитком")

 • Геополітика і національна безпека України (спеціальність "Управління суспільним розвитком")

 • Вступ до європейського права (спеціальність "Публічне адміністрування")

 • Інституційні основи ЄС (спеціальність "Публічне адміністрування")
   
​  ​В межах вказаних спеціальностей кафедра здійснює набір на такі спеціалізації: 
Державні механізми реалізації політики національної безпеки
(спеціальність 8.15010001 "Державне управління")
 •  Україна в системі міжнародної безпеки
 • Державні механізми забезпечення внутрішньої безпеки
 • Кризовий менеджмент в умовах надзвичайних ситуацій
 • Стратегічне планування забезпечення національної безпеки
Європейська інтеграція в умовах глобального врядування 
(спеціальність 8.15010001 "Державне управління")
 • Політика європейської інтеграції
 • Європейська інтеграція та міжнародна співпраця
 • Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи
 • Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція
 • Право ЄС та модульне законодавств СНД 
Стратегічне планування та реалізація політики національної безпеки
(спеціальність 8.15010008 "Публічне адміністрування")
 • Концептуальні засади розробки та реалізації політики національної безпеки
 • Стратегічний аналіз та прогнозування в інтересах національної безпеки
 • Зовнішньополітичні засади стратегічного планування політики національної безпеки України
 • Основні інструменти забезпечення національної безпеки
 • Кризовий менеджмент при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Європейська співпраця
(спеціальність 8.15010008 "Публічне адміністрування")
 • Вступ до європейського права
 • Інституційні основи ЄС
 • Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення
 • Застосування європейського права
 • Європейська політика згуртування
​КОНТАКТИ
Адреса: вул. Є.Потьє, 20, к.123, вул. Пугачова 12/2, к.401
Електронна адреса: nbkafedra@ukr.net
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/glob.euro.nb
Телефон/факс: (044) 455 66 26

 
 
 
 

 Інформаційні матеріали кафедри