Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Kафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

:

Головна сторінка
 

 Спеціальності кафедри

 
 

Спеціальність 8.150108

 

 

 

 

“Місцеве самоврядування”

 

 

Презентація кафедри

 

Розвиток місцевого самоврядування є фактором демократизації суспільного життя, необхідною передумовою становлення громадянського суспільства. Задля інтелектуально-кадрового забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування Національною академією розроблена магістерська програма спеціальності “Місцеве самоврядування”, предметом якої є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

 

 

 

Національною академією отримано ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150108 “Місцеве самоврядування”, визначено кафедри, які будуть забезпечувати навчальний процес. Провідною кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.

 

 

 

Підготовка фахівців за спеціальністю “Місцеве самоврядування” у Національній академії буде комплексною, адаптованою до потреб службовців органів місцевого самоврядування, спрямовуватиметься на вирішення прикладних завдань розвитку територіальних громад і територій. Зокрема, будуть вивчатися такі дисципліни:

 

 

 

 Публічне управління”;

 

 

 

 “Основи права в управлінні”;

 

 

 

 “Політика і управління”;

 

 

 

“Економіка і фінанси”;

 

 

 

“Державна політика в соціогуманітарній сфері”;

 

 

 

“Комунікації в публічному управлінні”;

 

 

 

“Загальні засади місцевого самоврядування в Україні”;

 

 

 

“Виборча система на місцевому рівні”;

 

 

 

“Основи муніципального менеджменту”;

 

 

 

“Ресурсний потенціал територіальної громади”;

 

 

 

“Кадрова політика в системі місцевого самоврядування”;

 

 

 

“Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах”;

 

 

 

“Діловодство в органах місцевого самоврядування”;

 

 

 

“Контролінг у системі місцевого самоврядування”;

 

 

 

“Планування розвитку територіальної громади”;

 

 

 

“Організація надання послуг населенню”;

 

 

 

“Моделювання управлінських рішень у конкретних ситуаціях”;

 

 

 

“Концептуальне проектування розвитку громади”;

 

 

 

 “Місцевий економічний розвиток”;

 

 

 

“Управління комунальною власністю”;

 

 

 

“Управління місцевими фінансами та бюджетування”;

 

 

 

“Управління місцевими програмами та проектами”.

 

 

 

Опанування цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування; розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн; розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії тощо); упроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні; оволодіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства тощо.

 

 

 

Цільова аудиторія спеціальності: службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадові і виборні особи місцевого самоврядування, керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських організацій.

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність 8.150109

 

 

 

“Регіональне управління”

 

 

 

Cоціально-економічна значимість проблеми розвитку та управління регіонами в сучасних умовах, наявність у цьому процесі значної кількості проблем, невирішених теоретичних, правових, методичних, організаційних питань та брак досвідчених кадрів зумовили необхідність запровадження нової спеціальності “Регіональне управління”.

 

 

 

Національна академія у 2008 р. отримала ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.150109 “Регіональне управління” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

 

 

 

Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління.

 

 

 

Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері. 

 

 

 

Для опанування цієї спеціальності слухачам, зокрема, будуть викладатися такі дисципліни:

 

 

 

“Історія українського державотворення”;

 

 

 

“Публічне управління”;

 

 

 

“Основи права в управлінні”;

 

 

 

“Політика і управління”;

 

 

 

“Економіка і фінанси”;

 

 

 

“Державна політика в соціогуманітарній сфері”;

 

 

 

“Комунікації в публічному управлінні”;

 

 

 

“Основи  регіонального управління”;

 

 

 

“Державна регіональна політика”;

 

 

 

“Інституційне забезпечення регіонального управління”;

 

 

 

“Планування регіонального розвитку”;

 

 

 

“Стимулювання економічного розвитку регіону”;

 

 

 

“Природні ресурси регіону як об’єкт управління”;

 

 

 

“Розвиток людського потенціалу”;

 

 

 

“Управління регіональною інфраструктурою”;

 

 

 

“Місцеві фінанси”, “Інновації в регіональному управлінні”;

 

 

 

“Управління якістю надання послуг”;

 

 

 

“Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності”;

 

 

 

“Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні”;

 

 

 

“Маркетинг території”;

 

 

 

“Проектний розвиток регіону”;

 

 

 

“Публічно-приватне партнерство у наданні послуг”;

 

 

 

“Управління логістичними системами”.

 

 

 

Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення; розробку прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій; підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики; вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях.

 

 

 

Електронна адреса кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом: ukrmisto@academy.gov.ua.

 

 

 

Тел.: 8 (044) 456-82-77.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Журнал кафедри

 
 

 Посилання

 
  Презентація кафедри
  Архів журнала "Управління сучасним містом"