Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Головна сторінка
 

 Про Вчену раду Національної академії

 

 Вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) є вищим дорадчим колегіальним органом закладу.
Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які віднесені до компетенції Національної академії як головного державного вищого навчального закладу в загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на неї завдань, а також перспектив розвитку закладу.
Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності Національної академії.
У своїй роботі Вчена рада керується законодавством України, Положенням про Національну академію та Положенням про Вчену раду Національної академії.
До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо:

 •  визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;
 •  розгляду основних напрямів економічного й соціального розвитку Національної академії;
   організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, віднесених до сфери діяльності Національної академії;
 •  запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій;
 •  визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;
 •  управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;
 •  забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що покладено на заклад;
 •  видання навчально-методичної і наукової літератури;
 •  обрання таємним голосуванням на посади професорів, завідувачів кафедр і в разі необхідності – інших науково-педагогічних працівників Національної академії;
 •  присвоєння вчених звань;
 •  звітів, аналітичних матеріалів Національної академії;
 •  планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
 •  організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Національну академію.

Відповідно до основних завдань Вчена рада Національної академії:

 •  схвалює концепцію розвитку закладу та програму заходів щодо її реалізації;
 •  розглядає питання про структуру Національної академії, її основні структурні підрозділи, а також положення про ці підрозділи;
 •  вносить пропозиції щодо змін у Положенні про Національну академію;
 •  розглядає навчальні плани та програми підготовки слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня, професійні програми підвищення кваліфікації кадрів;
 •  визначає зміст, структуру, форми й методи навчання, а також проводить контроль якості навчального процесу та підготовки аспірантів, докторантів, здобувачів;
 •  розглядає питання прийому слухачів та розподілу випускників Національної академії;
 •  формулює перспективні напрями розвитку системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
 •  схвалює рекомендації для закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо формування змісту, структури та форм професійного навчання, а також його науково-методичного забезпечення;
 •  формує пропозиції щодо вимог до науково-педагогічних працівників системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 •  схвалює рекомендації для закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо перспективних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень у сферах державного та регіонального управління, державної і регіональної економічної, соціальної та культурної політики, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також в інших сферах державного впливу;
 •  визначає обсяги педагогічного навантаження викладачів;
 •  затверджує плани наукової і видавничої діяльності;
 •  рекомендує відповідно до законодавства та в установленому порядку осіб на посади керівників самостійних (основних) структурних підрозділів, деканів, завідувачів кафедр, професорів, головних наукових співробітників Національної академії;
 •  обговорює та схвалює плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників;
   розглядає питання про прийом в аспірантуру і докторантуру;
 •  рекомендує працівників і випускників для навчання в аспірантурі Національної академії;
 •  погоджує відповідно до законодавства творчі відпустки аспірантів, докторантів для завершення наукової роботи, написання монографій, навчальних посібників, підручників із розглядом планів і звітів про виконання, за наявності поважних причин вирішує питання щодо продовження терміну навчання;
 •  ухвалює основні напрями наукових досліджень, теми дисертаційних досліджень, а також призначення наукових керівників аспірантів, здобувачів, наукових консультантів докторантів, заслуховує їх звіти;
 •  створює консультативно-дорадчі органи з питань основної діяльності закладу, а також комісії та робочі групи для вивчення і підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради;
 •  заслуховує щорічний звіт президента Національної академії про діяльність закладу;
 •  висуває та здійснює підтримку кандидатур на здобуття державних, академічних та інших премій у галузі науки “Державне управління”, а також у споріднених галузях наук;
 •  висуває та приймає рішення щодо підтримки кандидатів у члени НАН України, галузевих та інших академій за спеціальністю “Державне управління”, а також за спорідненими спеціальностями;
 •  представляє в установленому порядку працівників Національної академії до державних нагород;
 •  нагороджує Почесною грамотою Національної академії її працівників, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів, а також громадян України та інших держав;
 •  присуджує почесне звання Національної академії “Почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України” громадянам України та іноземцям відповідно до Положення про “Почесного доктора Національної академії державного управління при Президентові України”;
 •  затверджує символіку Національної академії;
 •  розглядає інші питання діяльності закладу відповідно до Положення про Національну академію.

Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується президентом Національної академії терміном до 7 років, у разі потреби склад Вченої ради може переглядатися.

 

 Матеріали засідань Вченої ради

 
 
 
 

 Контактна інформація

 
 
Рачинський Анатолій Петрович – Вчений секретар Національної академії, доктор наук з державного управління, професор.
 
Лисенко Людмила Іванівна – завідувач сектору організації роботи з дорадчими органами відділу забезпечення діяльності президії Національної академії, кандидат наук з державного управління.
 
Адреса: вул. Пугачова, 12/2, кім. 201. 204.
 
Телефони: 489-45-43, 481-21-82.
 
 
Засідання Вченої ради Національної академії відбувається, як правило, в останній четвер кожного місяця о 14.30 за адресою: вул. Ежена Потьє, 20, кім. 212.


 

 Новини

 
План роботи Вченої ради Національної академії на січень - червень 2016 року Вкладення
Лисенко Л.І.
 02.09.2016 10:56
 
Положення про навчально-наукові інститути Національної академії 
Academic Council
 11.07.2014 9:32
 
Положення про Вчену раду Вкладення
Academic Council
 05.10.2010 12:05
 
 

 Посилання

 
  Портал Національної академії державного управління при Президентові України